Dotacje unijne

Fundusze Europejskie Lubelskie Unia

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy 3ELEVENS SP. Z O.O. dzięki wprowadzeniu do oferty nowych usług”

Krótki opis: W efekcie realizacji projektu firma 3elevens Sp.z o.o. zwiększy swoją innowacyjność i konkurencyjność poprzez wdrożenie na rynek nowej usługi do zarządzania działalnością różnorodnych podmiotów-nowoczesny i innowacyjny system do skanowania, inteligentnego rozpoznawania tekstu oraz wymiany dokumentów.

System będzie służył współpracy na płaszczyźnie B2B,dla różnorodnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych świadczonymi usługami i poprawą funkcjonowania działalności. System udostępni klientom szereg kompleksowych narzędzi umożliwiających skoordynowaną współpracę opartą o zautomatyzowane mechanizmy. Innowacyjny zakres systemu: uniwersalne API do programów księgowych, uniwersalne API do innych systemów, znak graficzny agregujący zapisane i odczytane dane, inteligentne uczenie się dokumentów Projekt będzie obejmował zakup WNiP oraz śr. trwałych w okresie 01.06.2017-31.05.2018 (przygotowanie systemu, aplikacji, wyniki prac B+R, skaner z oprogramowaniem OCR, komputery, telefony). Utworzenie systemu wraz z aplikacją obejmuje wdrożenie wyników prac B+R, zaprojektowanie, opracowanie, wykonanie, przetestowanie i ostateczne wprowadzenie innowacyjnego systemu na rynek, przyczyniając się do osiągnięcia zaplanowanych celów i rezultatów.

Cele i efekty projektu: Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności lubelskiej firmy 3elevens Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu wyników prac B+R i wprowadzeniu do oferty firmy innowacyjnej elektronicznej platformy skanowania, inteligentnego rozpoznawania tekstu oraz wymiany dokumentów
Cele szczegółowe projektu:
  • Wprowadzenie do katalogu oferty firmy nowych innowacyjnych systemów informatycznych, dzięki zwiększeniu zasobów firmy o platformę do inteligentnego skanowania, rozpoznawania tekstu i wymiany informacji, skierowaną do różnorodnych przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie wiedzy w tej dziedzinie i rozwoju dostępnych technologii informatycznych,
  • Zaoferowanie różnorodnych funkcjonalności w ramach platformy (m.in. innowacyjnych- uniwersalne API do programów księgowych i innych systemów, znak graficzny agregujący zapisane i odczytane dane,inteligentne uczenie się dokumentów),
  • Zwiększenie dostępu klientów do innowacyjnych rozwiązań informatycznych, poprzez możliwość skorzystania z jego różnorodnych funkcjonalności w jednym miejscu w przestrzeni internetowej,
  • Poprawa jakości i rzetelności przeprowadzanych procesów w dział. różnorodnych podmiotów, stanowiących klientów firmy,dzięki odpowiedniemu doborowi rozwiązań dostosowanych do działalności danego podmiotu,
  • Wzrost zatrudnienia w firmie – dwóch nowych pracowników, zatrudnionych w celu rozwoju oferowanych usług,
  • Budowanie pozycji i wizerunku firmy, przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjność na rynku lokalnym,krajowym i międzynarodowym,
  • Pozyskanie nowych klientów,
  • Wzrost przychodów z działalności.

Projekt jest zgodny z celami Programu/Osi/Działania. Opiera się na podniesieniu poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu lubelskiego na rynku krajowym i międzynarodowym, poprzez wsparcie działalności lubelskiej firmy 3elevens, co prowadzić będzie do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej lubelskiego i polskiego biznesu (szczególnie MŚP).
Dzięki realizacji projektu nastąpi pobudzenie aktywności mieszkańców do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim działalności innowacyjnej i wykorzystania wyników prac B+R oraz transfer innowacyjnych rozwiązań do gospodarki i inspirację dla innych przedsiębiostw.
Promocja 3elevens i regionu lubelskiego przełoży się na wzrost inwestycyjnej atrakcyjności regionu oraz zwiększenie skali działalności przedsiębiorstwa (kooperanci). Inwestycje w innowacje pozytywnie wpłyną na tradycyjne sektory gospodarki (usługi), jak i na gospodarki oparte na usługach, w których ceni się wysokie kwalifikacje i technologie (opracowywanie i wdrażanie systemów informat.ułatwiających świadczenie usług/produktów).Poprawa syt.ekonomicznej,wzrost jakości oferty firmy 3elevens i zwiększenie nakładów na innowacyjność będzie miało bezpośredni wpływ na podejmowanie dalszych inwestycji przez firmę i wzrost zatrudnienia w regionie. Innowacyjność proj. przełoży się na szybki rozwój firmy, jak również na efektywne zaspokajanie potrzeb klientów (obecnych i zmieniających się). Proj .charakteryzuje się wysokim poziomem innowacji (innowacja produktowa ,procesowa – poziom międzynarodowy) oraz dużym potencjałem rynkowym (unikalność rozwiązania). Dofinansowanie inwestycji 3elevens pozwoli wprowadzić na rynek nowe usługi (elektronicznej platformy skanowania, inteligentnego rozpoznawania oraz wymiany dok.). Usługi te są oparte na nowoczesnych technologiach ICT. Zwiększenie skali prowadzonej dział. przez firmę pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy. W związku z realizacją inwestycji zostaną zatrudnione 2 os.odpowiedzialne za rozwój usługi.

Wartość projektu ogółem: 1 388 055,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 782 950,00 PLN


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPLU z dnia 21.04.2017

W związku z projektem o nr RPLU.03.07.00-06-0336/16, pt. „Wzrost konkurencyjności firmy 3ELEVENS Sp. z o. o. dzięki wprowadzeniu do oferty nowych usług” realizowanym przez 3ELEVENS Sp. z o. o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zapraszamy do złożenia oferty na: dostawę elektronicznego systemu do skanowania, inteligentnego rozpoznawania i wymiany dokumentów
Zapytanie ofertowe nr 1_2017_RPLU (załącznik pdf)
Załącznik nr 1 do zapytania 1_2017_RPLU (załącznik doc)


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/RPLU z dnia 21.04.2017

W związku z projektem o nr RPLU.03.07.00-06-0336/16, pt. „Wzrost konkurencyjności firmy 3ELEVENS Sp. z o. o. dzięki wprowadzeniu do oferty nowych usług” realizowanym przez 3ELEVENS Sp. z o. o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zapraszamy do złożenia oferty na: dostawę skanera z oprogramowaniem
Zapytanie ofertowe nr 2_2017_RPLU (załącznik pdf)
Załącznik nr 1 do zapytania 2_2017_RPLU (załącznik doc)


Data publikacji: 08.05.2017

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017/RPLU z dnia 21.04.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na: dostawę elektronicznego systemu do skanowania, inteligentnego rozpoznawania i wymiany dokumentów, wybrano ofertę złożoną przez ARTFLASH INTERACTIVE SP. Z O.O. ul. Saperska 42c/14 61-493 Poznań.
Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPLU.03.07.00-06-0336/16, pt. „Wzrost konkurencyjności firmy 3ELEVENS Sp. z o. o. dzięki wprowadzeniu do oferty nowych usług” realizowanym przez 3ELEVENS Sp. z o. o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.


WYNIKI POSTEPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017/RPLU z dnia 21.04.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na: dostawę skanera z oprogramowaniem, wybrano ofertę złożoną przez PC SERVICE D. Nogaj S. Łabowski Wysogotowo ul. Wierzbowa 33, Przeźmierowo.
Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPLU.03.07.00-06-0336/16, pt. „Wzrost konkurencyjności firmy 3ELEVENS Sp. z o. o. dzięki wprowadzeniu do oferty nowych usług” realizowanym przez 3ELEVENS Sp. z o. o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.